X
GO

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hier nuttige informatie vinden.

We willen het zo aangenaam mogelijk maken voor onze patienten. Tevens willen we graag dat onze patienten weten waar ze aan toe zijn.

Uw persoonlijke gegevens
Bij het eerste bezoek als patient aan onze praktijk verzoeken wij u een geldige verzekeringspas van uw verzekering en een geldig legitimatiebewijs bij u te dragen.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd spoedgevallendienst).
Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.
Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd, dus niet per e-mail of per fax.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Afspraken op maandag dienen uiterlijk op vrijdag telefonisch of aan de balie geannuleerd te worden
Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Betalingsvoorwaarden
Wij hebben vele contracten met verzekeraars en wij kunnen voor deze patiënten de nota direct bij de verzekeraars declareren.

Echter bij een aantal verzekeringen kan niet direct gedeclareerd worden en zult u een nota ontvangen van DFA services. Desgewenst kan de nota ook per pin of contact afgerekend worden.

Tijdens het eerste bezoek zal de tandarts met u uw verzekeringsvoorwaarden doornemen.

Kinderen tot 18 jaar die in Nederland verzekerd zijn (met uitsluiting van enkele verzekeraars) hoeven niet in de praktijk te betalen, maar de verrichtingen zullen direct bij de verzekeraar gedeclareerd worden.

Wanneer patiënten openstaande nota's hebben, zal een vervolgbehandeling pas uitgevoerd worden wanneer het openstaande bedrag voldaan is.

Meningsverschil
Wij proberen alle patiënten naar tevredenheid te behandelen, maar mocht u desondanks toch een klacht hebben, dan kunt u dit bij de balie aangeven.

Wij nodigen u uit om uw klacht te bespreken om toch gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Als wij er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel 0900 2025 012, €0,15 per minuut).

Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben geprobeerd op te lossen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de NMT klachtenregeling.

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie-assistente en/of de tandarts.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Pijnklachten / spoedgevallen
Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.

Tevens kunnen wij bij spoedgevallen niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Antwoordapparaat
Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luistert u deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Wij vermelden het nummer van de spoedgevallendienst voor pijnklachten in de avond of in het weekend.

Afspraakherinnering
Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

Uw gegevens up-to-date
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van medicatie/gezondheid, zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

Begrotingen
Bij behandelingen boven de € 150 ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Waldeck is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten. 

Roken
Roken in de praktijk of bij de ingang van de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten bij onze ingang stellen wij niet op prijs.
Wij verzoeken u namens het mondzorgteam de bovenstaande regels in acht te nemen.

Privacyregelement
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of openbaar gemaakt zonder uw schriftelijke toestemming en overleg met uw behandelend tandarts. Alle informatie is strikt vertrouwelijk en blijft binnen het praktijkpand. Een uitzondering betreft informatieverstrekking, noodzakelijk voor medische doeleinden voor een huisarts of specialist.